Privacyreglement

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in een privacyreglement. Deze kunt u hieronder nalezen.

Privacyreglement 2022

Oefentherapie inMotion en Pelvic, gevestigd aan Twenthe-plein 1D, 7607 GZ te Almelo, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Oefentherapie inMotion en Pelvic

Rian Korblet-Klomp

Twenthe-plein 1D

7607 GZ Almelo

06 39 59 73 46

www.oefentherapie-inmotion.nl en www.pelvic.nl

rian@oefentherapie-inmotion.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming

Omdat de praktijk een zelfstandige eenmanspraktijk is, is er wettelijk geen Functionaris Gegevensbescherming vereist.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Oefentherapie inMotion en Pelvic verwerken uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam, voorletters, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; doel is contact te kunnen onderhouden met de cliënt zodat we weten om wie de behandeling gaat. Verder ook om de kosten te kunnen declareren bij de zorgverzekering of cliënt.
 • BSN-nummer; doel is het kunnen declareren bij de zorgverzekering. BSN-nummer wordt gecontroleerd door te vragen na een geldig ID bewijs. Hier wordt geen kopie van gemaakt.
 • E-mailadres wordt gebruikt voor contact met de cliënt via Zivver of om aan het einde van de behandeling een uitnodiging toe te sturen voor het invullen van cliënttevredenheidsonderzoek Qualiview. Hiervoor wordt van tevoren toestemming gevraagd en aangevinkt op het toestemmingsformulier en in Winmens. Doel is bewaken van onze eigen kwaliteit.
 • De anamnese wordt beschreven in Winmens; doel is dat we weten wat de hulpvraag, aard van de klacht(en) en medische achtergrond (gezondheid) van de cliënt is.
 • Onderzoek wordt beschreven in Winmens; doel is om te beschrijven hoe we tot een oefentherapeutische diagnose komen en het opstellen van een behandeldoel en -plan.
 • Na afloop van iedere behandeling wordt er een dagjournaal ingevuld met als doel de behandeling te kunnen volgen, te beschrijven wat er is gedaan en hoe het leerproces verloopt.
 • Bovenstaande gegevens worden tevens vastgelegd zodat behandelingen door een andere (bekken-/ slaap)oefentherapeut voortgezet kunnen worden bij afwezigheid van uw therapeut.
 • Bij directe toegankelijkheid (DTO) wordt er een kort verslag gemaakt voor de huisarts, deze wordt met toestemming van de cliënt verstuurd aan de huisarts via Zorgdomein of Zivver (indien dit niet mogelijk is, wordt er in overleg met u een verzendwijze afgesproken). Toestemming voor het verzenden van het verslag wordt aangevinkt in Winmens en op het toestemmingsformulier. Het doel van het versturen van het DTO-verslag is dat de huisarts op de hoogte is van de behandeling die zijn cliënten krijgen. Dit is belangrijk omdat de huisarts poortwachter is en bij mogelijk rode vlaggen stappen ondernomen kunnen worden.
 • Bij het afronden van een regulier behandeltraject oefentherapie Cesar zal er een eindverslag worden geschreven aan de verwijzer en/of huisarts. Doel van het eindverslag is de huisarts en/of verwijzer op de hoogte te brengen over het resultaat van de behandeling. Bij een langdurig behandeltraject zal er minimaal elke 6 maanden een tussenverslag worden opgesteld. Deze zal worden verstuurd naar de huisarts en/of verwijzer. Verslagen worden verstuurd via Zorgdomein of Zivver (indien dit niet mogelijk is, wordt er in overleg met u een verzendwijze afgesproken). Toestemming wordt aangevinkt in Winmens en op het toestemmingsformulier.

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon.

Er wordt toestemming gevraagd voor het delen van de persoonsgegevens met Qualiview voor het afnemen van een cliëntervaringsonderzoek. Qualiview voldoet aan de eisen van de AVG. Voor het delen van vertrouwelijke/persoonlijke informatie via de mail wordt tevens toestemming gevraagd. Mail wordt dan verstuurd via Winmens, dit is een beveiligde manier van mailen naar de cliënten, ouder(s)/verzorger(s) en de artsen en/of verwijzer. Winmens voldoet aan de eisen van de AVG.

Toestemming wordt gevraagd middels het aanvinken in Winmens en/of op het toestemmingsformulier.

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelingsovereenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener zich tegenover de cliënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt. Voor het aangaan van die behandelovereenkomst dient de oefentherapeut de cliënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk in over onderstaande onderwerpen:

 1. De aard en het doel van de behandeling: Wat houdt de behandeling precies in? Wat denkt de zorgverlener ermee te bereiken?
 2. De risico’s en de gevolgen van de behandeling: Welke complicaties of bijwerkingen kunnen optreden?
 3. Eventuele andere behandelingsmogelijkheden: Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
 4. De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand van de cliënt: Wat staat hem te wachten.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Als oefentherapeut ben je verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier, de zogenaamde dossierplicht. Dit is een wettelijke verplichting die je daarmee het recht geeft om persoonsgegevens te verwerken. Volgens de dossierplicht dien je als oefentherapeut:

 1. Alleen gegevens te registreren en uit te wisselen die noodzakelijk zijn voor de behandeling
 2. Het dossier up-to-date te houden
 3. Het dossier invullen conform de geldende (oefentherapeutische-) richtlijnen.
 4. Te voldoen aan de plicht tot “logging” (alle raadplegingen en aanmeldingen in een uitwisselingssysteem moeten geregistreerd worden).

Geautomatiseerde besluitvorming

Oefentherapie inMotion en Pelvic nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie inMotion en Pelvic) tussen zit.

Computersystemen

Oefentherapie inMotion en Pelvic gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Winmens; wordt gebruikt voor de verslaglegging en het mogelijk maken van declareren bij de zorgverzekeraars. Dit is van belang om aan de wettelijke eisen te voldoen. Medische gegevens worden vastgelegd, dit heeft tot gevolg voor de betrokkene dat persoonsgegevens 15 jaar lang bewaard blijven in een digitaal archief, dit is wettelijk verplicht.
 • Vecozo: beveiligd emailportaal voor het declareren bij zorgverzekeraars.
 • Zorgmail; wordt gebruikt voor het versturen van persoonlijk/vertrouwelijke informatie naar (ouder(s)/verzorger(s) van) cliënt/huisarts/verwijzer/verloskundige of andere zorgverlener. Dit is van belang om op een veilige manier cliëntgegevens te kunnen delen met de betrokkenen bij het behandeltraject en hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het behandeltraject. Dit heeft tot gevolg voor de betrokkene dat persoonlijke informatie veilig gedeeld kan worden.
 • Zorgdomein: wordt gebruikt voor het versturen van persoonlijk/vertrouwelijke informatie naar huisarts/verwijzer/verloskundige of andere zorgverlener. Dit is van belang om op een veilige manier cliëntgegevens te kunnen delen met de betrokkenen bij het behandeltraject en hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het behandeltraject. Dit heeft tot gevolg voor de betrokkene dat persoonlijke informatie veilig gedeeld kan worden.
 • Zivver: wordt gebruik voor het versturen van persoonlijk/vertrouwelijke informatie naar huisarts/verwijzer/verloskundige of andere zorgverlener. Dit is van belang om op een veilige manier cliëntgegevens te kunnen delen met de betrokkenen bij het behandeltraject en hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het behandeltraject. Dit heeft tot gevolg voor de betrokkene dat persoonlijke informatie veilig gedeeld kan worden.
 • Overig emailverkeer zal geschieden met een wachtwoord beveiligd document
 • Siilo Medical: beveiligde messenger voor intercollegiaal overleg.